achtergrond telecount.jpg

Algemene voorwaarden

 

De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van telefoonservice diensten en van opdrachten voor telemarketingactiviteiten, direct mailing en/of andere aanverwante opdrachten met uitsluiting van inkoop en/of andere voorwaarden van de abonnee dan wel de opdrachtgever.

 1. Telefoonantwoordservicediensten worden uitsluitend verleend op basis van een abonnement. Een abonnement heeft een looptijd van 2 kalendermaanden tenzij een andere periode is overeengekomen en wordt daarna, behoudens schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand voor het einde van de overeengekomen abonnementsperiode, telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde overeengekomen periode.
   

 2. Tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven, is het de abonnee/opdrachtgever nadrukkelijk verboden om het, door Telecount B.V. ter beschikking gestelde telefoonnummer, waarnaar gedurende de abonnementsperiode, kan worden doorgeschakeld, in rechtstreekse uitingen, zoals op briefpapier of publicatie op het internet te gebruiken. Het voornoemde telefoonnummer blijft te allen tijde eigendom van Telecount B.V.
   

 3. Facturering van het abonnementsgelden vindt plaats per 2 maanden vooruit, en de gesprekskosten 2 maandelijks achteraf. Facturering van overige kosten vindt plaats per 2 maanden achteraf, dan wel bij vooruit facturering in gevallen waarin Telecount B.V. zulks nodig acht. De facturering van telemarketingopdrachten zal gedeeltelijk vooraf plaatsvinden. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
   

 4. Bij niet tijdige betaling is de abonnee of opdrachtgever van rechtswege in gebreke. Vanaf de factuurdatum is dan een rente van 2% per kalendermaand of per gedeelte daarvan verschuldigd. Alle daadwerkelijk door Telecount B.V. gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn voor rekening van de abonnee of opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,-. Bij niet tijdige betaling is Telecount B.V. voorts gerechtigd € 25,- administratiekosten in rekening te brengen.
   

 5. Telecount B.V. behoudt zich het recht voor haar dienstverlening te staken indien de abonnee of opdrachtgever op enigerlei wijze niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, totdat volledige voldoening van deze verplichtingen heeft plaatsgevonden.
   

 6. Alle werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de abonnee of opdrachtgever. De abonnee of opdrachtgever is tegenover Telecount B.V. aansprakelijk voor alle schade aan derden jegens wie Telecount B.V. aansprakelijk kan zijn, indien Telecount B.V. zich jegens die derden niet op deze voorwaarden kan beroepen. De abonnee of opdrachtgever vrijwaart Telecount B.V. en haar bestuurders voor aanspraken van derden als bedoeld in dit artikel.
   

 7. Telecount B.V. en haar bestuurders kan geen aansprakelijkheid voor, noch verplicht worden tot vergoeding van schade van welke aard dan ook, met name als gevolg van niet, niet tijdig of behoorlijk verzenden, ontvangen of doorgeven van berichten.
   

 8. Telecount B.V. verplicht zich tot de strikte geheimhouding omtrent alle gegevens van abonnees en van de berichten en informatie met betrekking tot haar verstrekte opdrachten en dienstverlening.
   

 9. De abonnementstarieven van de telefoonantwoordservice kunnen jaarlijks worden aangepast en wel per 1 januari van ieder kalenderjaar. Tussentijdse prijsstijgingen zijn slechts mogelijk indien Telecount B.V. kan aantonen dat zich kostenstijgingen hebben voorgedaan.
   

 10. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden in eerste instantie in onderling overleg opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de Kantonrechter te Enschede of de Arrondissementsrechtbank te Almelo. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

De Algemene Voorwaarden van Telecount B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Oost Nederland.